- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه