- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


واحد نمونه صنایع خودرو و نیرو محرکه در استان آذربایجان شرقی در سال 91